Členské poplatky

Výška členských poplatkov pre členov Medicina Alternativa Slovakia bola schválená nasledovne:

  • Jednorazový členský príspevok – 20 € (na vystavenie certifikátu a preukazu člena)
  • Ročný členský príspevok – 60 €

Bankové spojenie:

Názov banky:  Prima banka

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK34 5600 0000 0067 7470 5001

Do poznámky prosíme uviesť názov člena tak, ako je uvedený na prihláške člena. 

Ak máte otazky k platbe, prosím kontaktujte nás na info@medicina-alternativa-slovakia.sk